top of page
Пошук
  • Фото автораme-doc

Ошибка C_STI_ORIGЕсли Вы получили Квитанцию №1 с текстом:

"Поле 'C_STI_ORIG'. Код ДПІ,використовується для обмеження коду області. Число від 100 до 2799"

или

"помилка XML - запит містить некоректні дані і не може бути оброблений. Опис помилки:'0318' violates pattern constraint of '[1-9]\d{2,3}'. The element 'C_STI_ORIG' with value '0318' failed to parse."

Решением данных ошибок является копирование отчета и повторная отправка.

1 267 переглядів0 коментарів

Останні пости

Дивитися всі

Comments


bottom of page